ติดตามผลงานกิจกรรมที่ 2.5 ร่วมกันอภิปราย คลิก การเขียนเค้าโครงโครงงาน จากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.2 &…

ติดตามผลงานกิจกรรมที่ 2.4 ร่วมกันอภิปราย คลิก จากกิจกรรมที่ 2.4 นักเรียนได้รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับป…

จากกิจกรรมที่ 2.1 – 2.3 ที่ผ่านมา นักเรียนได้ปัญหาที่สนใจ และ กำหนดขอบเขตของปัญหาในการทำโครงงานแล้ว ขั้นตอน…

จากกิจกรรมที่ 2.2 นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขแล้ว ต่อไปจะเป็นการกำหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งมีหลายวิ…

บทที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหากิจกรรมที่ 1.1 สำรวจก่อนสร้าง (ทำกิจกรรม : ดูผล)กิจกรรมที่ 1.2 …

ให้นักเรียนศึกษาหนังสือเรียน หน้าที่ 32 หัวข้อ 2.2 การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สำรวจสถานการณ…

ตัวชี้วัด ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน สาระก…

ภาพจำลองจากข้อมูลดังกล่าว ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาทั้งห้องเรียน โดยใช้บทบาทสมมติ แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม แล้…